Regulamin Sklepu Internetowego: www.sklep.meden.com.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego sklep.meden.com.pl ("Sklep") oraz zawierania Umów Sprzedaży, ich warunki oraz obowiązki i uprawnienia stron umowy.

2. Sklep jest prowadzony przez Meden-Inmed spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, numer NIP 669-22-55-563, numer REGON 331039951, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047240.

II. Postanowienia wprowadzające

3. Sklep Internetowy prowadzi Meden-Inmed sp. z o.o.

4. Regulamin jest stworzony na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną umożliwiającą Konsumentowi zapoznanie się z produktami i usługami przedsiębiorstwa w tym z cenami, dostępnością produktów oraz umożliwia zawarcie umowy sprzedaży

6. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu.

7. Wymogi techniczne: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Firefox, Edge, Opera, itp., aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies.

8. Sklep prowadzi sprzedaż produktów nowych, chyba że korzysta z opcji Outlet, którego regulamin jest dostępny w osobnym punkcie. Sklep Internetowy jest prowadzony w języku polskim. Konsument ma prawo do przeglądania strony internetowej bez konieczności rejestracji. Za pośrednictwem sklepu konsument może uzyskać informacje o produkcie i jego dostępności oraz dokonać zakupu produktu u przedsiębiorcy.

9. Wszystkie ceny podane na strony są cenami brutto i są podane w polskich złotych.

10. W ofercie Meden-Inmed dostępne są również wyroby medyczne, opatrzone są one symbolem „Wyrób medyczny”, oraz opatrzone klauzulą: Uwaga wyrób medyczny!

11. Przed użyciem skontaktuj się z osobą wykonującą zawód medyczny, gdyż produkt może nie być przeznaczony dla Ciebie.

III. Definicje

Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez przedsiębiorcę dostępny pod adresem: https://sklep.meden.com.pl/.

Formularz rejestracyjny - udostępniony przez przedsiębiorcę kwestionariusz umożliwiający konsumentowi utworzenie konta oraz zakupu produktów oraz usług oferowanych przez Meden-Inmed.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny na platformie sklepu Meden-Inmed, umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności oraz danych teleadresowych konsumenta.

Produkt - rozumie się przez to każdy towar lub usługę taką jak usługi cyfrowe, treści cyfrowe, prawa i obowiązki wynikające ze stosunków cywilnoprawnych.

Dostawa produktu - umowa zlecenia usługi transportu przez konsumenta zawarta między konsumentem, a podmiotem trzecim poprzez stronę internetową przedsiębiorcy.

Cena jednostkowa towaru lub usługi - cenę ustaloną za jednostkę określonego towaru lub usługi, których ilość lub liczba są wyrażone w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach.

Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych koniecznych do identyfikacji Użytkownika. Ustalane samodzielnie przez konsumenta podczas procesu rejestracji.

Konto - zbiór informacji przechowywanych przez Sklep Internetowy w systemie informatycznym przedsiębiorstwa dotyczących danego konsumenta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży.

Konsument - za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Użytkownik, który zawarł z usługodawcą Umowę Sprzedaży.

Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez przedsiębiorcę, za pomocą którego konsument dokonuje wyboru produktów w celu złożenia zamówienia. W Koszyku widoczne są wybrane przez konsumenta produkty oraz możliwość zmiany ich parametrów w szczególności ilości rodzaju funkcji oraz ich modyfikacji.

Nowe zamówienie - wiadomość elektroniczna dostarczana na adres poczty elektronicznej określająca szczegóły zamówienia złożonego przez konsumenta, w szczególności produktu, miejsca odbioru lub dostawy produktu, formę płatności i cenę za produkt.

Usługa cyfrowa - usługa pozwalająca konsumentowi na:

a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,

b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane,

c) inne formy interakcji przy pomocy takich danych.

Towar z elementami cyfrowymi - towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub połączony z towarem w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiałby jego prawidłowe funkcjonowanie.

Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży - zbiór warunków stanowiący element treści Umowy Sprzedaży i jest ponadto integralną cześć regulaminu.

Polityka prywatności - zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika stanowiący integralną część regulaminu.

Potwierdzenie zamówienia - wiadomość elektroniczna, wysłana przez przedsiębiorcę na adres poczty elektronicznej wskazanej przez konsumenta, wypełnionym samodzielnie w czasie składania zamówienia, potwierdzający, że wskazanie w treści zamówienie może być zrealizowane przez przedsiębiorcę.

Regulamin - zbiór przepisów sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz Ustawą z dnia 30 maja 2014 r, o prawach konsumenta.

Produkt - dobro fizyczne dostawa oraz inne usługi dostarczane przez Meden-Inmed świadczone przez przedsiębiorcę na podstawie odrębnych regulaminów i umów.

Sprzedający - Usługodawca, który za pomocą sklepu internetowego zaprasza Konsumenta do zawarcia umowy Sprzedaży.

Umowa Sprzedaży - w rozumieniu kodeksu cywilnego zawierana na odległość tj. za pośrednictwem sklepu Internetowego między konsumentem a przedsiębiorcom w rozumieniu ustawy z 30 maja 2014 o Prawach Konsumenta. Doręczenie przez przedsiębiorcę konsumentowi (po złożeniu zamówienia w sklepie Internetowym) potwierdzenie złożenia zamówienia.

Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem Umową Sprzedaży po otrzymaniu potwierdzenia przez przedsiębiorcę.

Na treść umowy składają się treść zamówienia oraz ogólne warunki sprzedaży, postanowienia regulaminu jak również polityka prywatności, polityka cenowa oraz zaakceptowanie przez konsumenta klauzule stosujące się do Umowy Sprzedaży w odpowiednim zakresie. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej i zawierana jest w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana.

Newsletter - informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2022, Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną przez lub w imieniu przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca - Meden-Inmed spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, numer NIP 669-22-55-563, numer REGON 331039951, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047240.

Konsument - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub posiada pełna zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągnąć zobowiązania, która korzysta ze sklepu internetowego. Osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zamówienie - deklaracja woli zakupu produktu lub zlecenia usługi przez konsumenta za pośrednictwem sklepu internetowego w sposób umożlwiający przedsiębiorcy i usługodawcy identyfikację konsumenta, precyzującą produkt mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce jego dostawy lub odbioru, formę płatności oraz cenę za produkt.

Login i Hasło - zakładane przy rejestracji dane alfanumeryczne zintegrowane z kontem wpisywane przez konsumenta pozwalające jednoznacznie zidentyfikować konsumenta.

IV. Produkty

12. Produkty aktualnie sprzedawane w Sklepie mają status "dostępny". Produkty wykonywane na indywidualne zamówienie konsumenta są wytwarzane po złożeniu i opłaceniu przez konsumenta zamówienia.

13. Meden-Inmed zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów z oferty bez uprzedzenia.

14. Ceny zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają w sobie kosztów przesyłki.

15. Zdjęcia i opisy są poglądowe, mogą stanowić wizualizację lub przedstawienie zestawu produktów, jego możliwych funkcji lub modeli, a w niektórych przypadkach także dostępne do produktu akcesoria. Zdjęcia mogą się nieznacznie różnić od produktu wydawanemu konsumentowi, różnice mogą wynikać z ustawień monitora, warunków oświetlenia itp. Dokonując zakupów należy sugerować się nazwą produktu podaną w podsumowaniu zamówienia. Meden-Inmed zapewnia, iż powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznej oraz oznaczeń marki i modelu Towaru. W Celu uniknięcia wątpliwości wątpliwości, niemniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy lub Przedsiębiorcy wobec Użytkownika lub Konsumenta.

16. Złożenie zamówienia, poprzez dodanie produktu do koszyka w sklepie Internetowym, nie prowadzi do zawarcia umowy, ale jest formą wyrażenia chęci jej zawarcia, składanej Przedsiębiorcy przez Konsumenta.

17. Opinie wystawianie przez konsumenta na temat zakupionego produktu są dobrowolne, a konsument nie otrzymuje żadnych korzyści za wystawianie takiej opinii.

18. Opinie wystawiane przez konsumenta, są potwierdzane poprzez przedłożenie przedsiębiorcy dowodu zakupu oraz potwierdzenie ich autentyczności. Na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwych praktyk rynkowych. Wystawienie opinii jest tożsame z dokonaniem zakupu przez konsumenta i zweryfikowane na podstawie dowodu zakupu. Dzięki temu konsument może mieć pewność, iż autor opinii zakupił produkt w Meden-Inmed i zna ten produkt.

V. Składanie zamówień

19. Sklep Internetowy udostępnia przedsiębiorcy możliwość prezentacji produktów wraz z cenami oraz zaproszenia konsumenta do zawarcia umowy sprzedaży w zakresie produktów oraz usług.

20. Ogłoszenia, cenniki i inne informacje zamieszczone w sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy, nie stanowią one również zapewnienia przedsiębiorcy.

21. Meden-Inmed realizuje dostawę produktów wyłącznie na terytorium Polski.

22. Przeglądanie produktów dostępnych w Sklepie nie wymaga rejestracji.

23. Złożenie zamówienia jest możliwe przez całą dobę (24 godziny), we wszystkie dni tygodnia.

24. Realizacja zamówienia odbywa się w dni powszednie od poniedziałku do piątku, zamówienia składane po godz. 12:00, czasu europejskiego oraz w soboty, niedziele i w święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym

25. Rejestracja konta - wymaga od konsumenta zdalnego wypełnienia formularza elektronicznego poprzez wypełnienie wymaganych przez przedsiębiorcę danych w tym danych osobowych (imię, nazwisko, adres użytkownika, adres poczty elektronicznej, jego nr telefonu oraz kod pocztowy konsumenta) W procesie rejestracji konsument samodzielnie ustala i wprowadza login i hasło. Ponadto rejestracja wymaga od konsumenta zaakceptowania odpowiednich pól wyboru: regulaminu, polityki prywatności oraz innych klauzul.

26. Wymaganą klauzulą niezbędną do złożenia zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych konsumenta przez przedsiębiorcę w celu zarejestrowania i prowadzenia konta oraz przekazywanie przez przedsiębiorcę osobą trzecim, danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

27. Rejestracja wiąże się również z oświadczeniem o zapoznaniu się konsumenta z regulaminem sklepu internetowego, polityką prywatności i Ogólnymi warunkami Umów Sprzedaży. Konsument jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo loginu i hasła oraz nieudostępnianie go osobą trzecim.

28. Korzystanie z formy „Gość” jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą umowy o świadczenie usług lub o sprzedaży produktu konsumentowi. Umowa taka wygasa i traci ważność w chwili, gdy: zamówienie zostanie anulowane oraz w przypadku, gdy podane przez konsumenta dane uniemożliwiają wykonanie Umowy Sprzedaży.

29. Umowa o świadczenie usługi zostaje zawarta na czas nieokreślony.

30. Jeżeli Użytkownik wybrał formę „Gość” zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz elektroniczny poprzez wprowadzenie wymaganych przez usługodawcę danych koniecznych do jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania usługi Sprzedaży. Za dane konieczne uważa się dane osobowe konsumenta obejmujące: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (email) oraz jego nr telefonu i adres ewentualnej dostawy produktu. Konsument powinien zaakceptować, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru, treść regulaminu, politykę prywatności oraz ogólne warunki sprzedaży.

31. Konsument może złożyć zamówienie w następujący sposób:

 • przez konto- po zarejestrowaniu i zalogowaniu na koncie z użyciem Loginu i Hasła
 • z wykorzystaniem formy „Gość” poprzez zdalne wypełnienie formularzy elektronicznych pod warunkiem akceptacji regulaminu, polityki prywatności itp.
 • telefonicznie: poprzez rejestracje zamówienia przez pracownika Meden-Inmed.

32. Informacje o głównych cechach produktów, cenie i dostępności wyświetlane są przy zdjęciu lub w opisie Produktu.

33. Konsument wybiera produkt poprzez dodanie go do koszyka.

34. Konsument wybiera sposób dostarczenia produktu.

35. Konsument wybiera sposób płatności.

36. Konsument po złożeniu Zamówienia dokonuje weryfikacji poprawności wprowadzonych danych, w szczególności ilości i rodzaju zamawianych produktów, miejsca odbioru świadczenia, lub dostawy produktu, cenę za produkt oraz formy płatności.

37. Po złożeniu zamówienia konsument otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail oraz na podany numer telefonu w formie sms.

38. Potwierdzenie złożenia zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży. Potwierdzenie jest jedynie informacją o dostarczeniu zamówienia na serwer poczty przedsiębiorcy.

39. Modyfikacja złożonego zamówienia jest możliwa wyłącznie za zgodą Sklepu, w celu dokonania modyfikacji zamówienia należy skontaktować się z Meden-Inmed podając numer zamówienia.

40. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu oznacza złożenie Meden-Inmed oferty zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionego produktu.

41. W celu złożenia zamówienia na produkty bez wyświetlonej ceny należy skontaktować się z Meden-Inmed przez formularz "Zapytaj o produkt", telefonicznie pod numerem tel.: +48 94 347 10 57 lub wysyłając fax.: +48 94 347 10 41.

42. Przedsiębiorca rozpatruje złożone zamówienie pod kontem możliwości jego realizacji. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do anulacji zamówienia, jeśli zostało one złożone w sposób sprzeczny z regulaminem lub Warunkami Umowy Sprzedaży.

43. Użytkownik może anulować zamówienie do chwili zawarcia umowy.

44. Przedsiębiorca za pośrednictwem sklepu Internetowego potwierdza gotowość do realizacji zamówienia w wybranym przez konsumenta miejscu odbioru produktu lub jego dostawy, wysyłając do konsumenta potwierdzenie zamówienia.

45. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta i nabiera mocy wiążącej z chwilą dostarczenia na serwer poczty elektronicznej konsumenta, potwierdzenia Zamówienia. Za dzień doręczenia wiadomości uważa się dzień dostarczenia na serwer poczty konsumenta wiadomości elektronicznej na adres podany przez konsumenta w formularzu elektronicznym.

46. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez kupującego przy składaniu zamówienia.

VI. Formy płatności

47. Płatność za zamówiony w Sklepie może nastąpić:

 • za pobraniem przy odbiorze produktu
 • poprzez skorzystanie z usługi leasingu
 • przelewem na konto Meden-Inmed przy składaniu zamówienia,
 • przelew elektroniczny i płatność kartą kredytową za pośrednictwem systemu Paynow
 • gotówką przy odbiorze osobistym produktu, pod adresem: Meden-Inmed Sp. z o.o, ul Wenedów 2, 75-847 Koszalin

48. Każda zawarta Umowa potwierdzana jest przez Meden-Inmed wystawieniem e-faktury VAT do zamówionego produktu i przesyłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faktury fizycznej wysyłanej razem z zakupionym produktem (na życzenie klienta).

49. Klient składając zamówienie w sklepie Internetowym Meden-Inmed wyraża zgodę na otrzymywanie e-faktury w formie elektronicznej.

50. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w polskich złotych i zawierają należny podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.

51. Produkty dostępne w Sklepie mające cenę 0 zł oznaczają produkty, które wyceniane są indywidualnie.

52. Meden-Inmed zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień złożonych przed dokonaną zmianą cen.

53. Regulamin oparty o ustawę z dnia 18.07.2012 nr 144 rozdział 1204 ze zmianami.

54. W przypadku wyboru płatności poprzez przelew lub płatność elektroniczna, konsument zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy zakupu po wyznaczonym terminie zamówienie zostanie anulowane.

55. W przypadku dokonania wybory płatności za pobraniem, konsument zobowiązany jest do płatności za dostarczony produkt przy dostawie produktu.

56. Przy dokonywaniu płatności poprzez platformy udostępnione konsumentowi przez usługodawców, Meden-Inmed nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie i realizację tych płatności.

VII. Promocje i rabaty

57. Konsument może skorzystać z następujących ofert specjalnych obowiązujących w Sklepie:

 • Promocje - przy produktach objętych promocją widoczne są nowe, promocyjne ceny, które obowiązują w momencie zakupu.
 • Kupon rabatowy - kod rabatowy obniżający wartość zamówienia, naliczany w koszyku po użyciu przez Kupującego, wedle wcześniej wskazanych Kupującemu zasad.
 • Rabat za punkty lojalnościowe (szczegółowy regulamin) - zakupy w Sklepie są premiowane punktami, które mogą zostać przekształcone przez Kupującego w kupon rabatowy dostępny dla kolejnych zamówień.
 • Punkty lojalnościowe nie mogą być wykorzystane przy zakupach, w których drugi produkt jest dodawany za kwotę 1 zł + VAT.
 • Oferty specjalne nie łączą się ze sobą.
 • Outlet. Regulamin oraz zasady korzystania znajdują się w zakładce na stronie internetowej.

58. Regulamin promocji i ofert promocyjnych jest dostępny na stronie sklepu w zakładce Promocje.

VIII. Dostawa i koszty transportu

59. Koszt transportu zamówionych produktów o wartości nie przekraczającej 199 zł brutto wynosi od 13 zł brutto, zależnie od wybranego przewoźnika.

60. Zamówienia o łącznej wartości produktów powyżej 199 zł brutto dostarczane są bezpłatnie,

 • Jeżeli przy produkcie umieszczono informację o dodatkowych kosztach transportu punkty 58 i 59 nie mają zastosowania.

61. Klient zobowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, firma przewozowa ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. Wezwanie zgłoszone po upływie 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń względem Meden-Inmed.

62. W przypadku wybrania opcji dostawy "za pobraniem" oraz nieodebrania przesyłki w terminie, konsument zostaje obciążony kwotą transportu wybranej opcji dostawy.

63. Darmowa dostawa dotyczy wyłącznie zakupów zrealizowanych przez stronę sklep.meden.com.pl.

IX. Realizacja zamówień
(Zaproszenie do zawarcia Umowy)

64. Produkty zamówione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem usług: firmy kurierskiej, paczkomatów InPost (maksymalna wartość zamówienia w przypadku tej metody dostawy wynosi 2000 zł brutto) lub serwisu Meden-Inmed.

65. Usługa dostawy zamówionych produktów dotyczy dostarczenia paczki "do drzwi" lokalu Klienta, jeżeli waga przesyłki nie przekracza 30 kg. Obowiązek wniesienia przesyłki do lokalu spoczywa na Odbiorcy. W przypadku gdy produkt wymaga montażu, podłączenia bądź przeszkolenia Klienta - sposób dostawy zostanie uzgodniony indywidualnie, bezpośrednio z Klientem.

66. Odbiór produktów w siedzibie Meden-Inmed jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sklepem terminu i godziny odbioru.

67. Produkty znajdujące się na magazynie są dostarczane w terminie 3-7 dni roboczych od daty opłacenia zamówienia w przypadku zapłaty przy składaniu zamówienia, lub 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia w przypadku wyboru płatności przy odbiorze.

68. Produkty wykonywane na indywidualne zamówienie Kupującego i produkty bez dostępności magazynowej dostarczane są w terminie uzgodnionym przez Meden-Inmed z konsumentem.

69. W przypadku, gdy braku dostępności magazynowej zamówionego produktu Meden-Inmed poinformuje o tym fakcie Kupującego w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia, a także o przybliżonym terminie dostawy. Konsument ma prawo anulowania złożonego zamówienia, jeśli wskazany termin dostawy nie jest dla niego odpowiedni. W razie anulacji zamówienia z ww. powodu Meden-Inmed niezwłocznie zwróci Kupującemu wpłaconą cenę produktu.

70. Meden-Inmed ma prawo do odmowy przyjęcia zamówienia w przypadku braku dostępności zamówionych produktów. O zaistniałej sytuacji konsument zostanie poinformowany przez Meden w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.

71. W przypadku zamówienia przez Kupującego produktów różnej dostępności, na wniosek Kupującego możliwe jest zrealizowanie dostawy częściowej produktów. Warunki i zgoda na realizację dostawy częściowej leżą w kompetencjach Sklepu.

72. Meden-Inmed zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w szczególnych przypadkach, lub gdy kontakt z Konsumentem będzie niemożliwy.

73. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy określa się termin produktu, który posiada najdłuższą datę końcową realizacji zamówienia.

74. Za termin realizacji dostawy produktu do konsumenta uważa się:

 • W przypadku wyboru przez konsumenta sposobu płatności poprzez przelew, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia wpływu uznania rachunek bankowy przedsiębiorstwa.
 • W przypadku wyboru przez konsumenta sposobu płatności poprzez pobranie - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • W przypadku wyboru przez konsumenta odbioru osobistego produktu, zamówienie będzie gotowe do odbioru przez konsumenta w terminie wskazanym w opisie produktu. O gotowości produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez przedsiębiorcę za pośrednictwem stosownej wiadomości dostarczonej za pomocą poczty elektronicznej e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej.

X. Zwrot Produktu - odstąpienie od umowy

75. Konsument, będący osobą fizyczną nabywającą produkt w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową oraz przedsiębiorca będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej („Przedsiębiorca - Konsument”) ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

76. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca - Konsument wszedł w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę - Konsumenta weszła w posiadanie produktu.

77. Użytkownik może odstąpić od umowy poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Usługodawcy.

78. Meden-Inmed w przypadku wpłynięcia reklamacji ustosunkuje się do niej w ciągu 30 dni od wpłynięciu roszczenia. Przedsiębiorca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył.

79. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca - Konsument musi poinformować Meden-Inmed z siedzibą w Koszalinie, ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin,

 • Przesyłając wypełniony formularz, dostępny na stronie sklepu internetowego i wysyłając go podpisanego na adres poczty elektronicznej: e-mail: sklep@meden.com.pl,
 • Telefonicznie pod numerem tel.: +48 94 347 10 57, fax: +48 94 347 10 40, gdzie nastąpi wypełnienie formularza, a następnie odesłanie go do kupującego w celu weryfikacji, droga elektroniczną lub pocztą na adres Użytkownika.
 • Wypełniając formularz kontaktowy na stronie Meden-Inmed lub wysyłając je na adres: Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75 - 847 Koszalin, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Podczas zgłaszania zwrotu produktu należy bezwzględnie podać numer zamówienia, podlegającego odstąpieniu od umowy.

80. Konsument lub Przedsiębiorca - Konsument może skorzystać z wzorca odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu.

81. Zwrot produktu powinien się odbyć niezwłocznie, najlepiej wraz z oświadczeniem lub nie później niż 14 dni od dnia wysłania i otrzymania potwierdzenia przez Usługodawcę formularza odstąpienia.

82. Meden-Inmed niezwłocznie prześle kupującemu potwierdzenie otrzymania odstąpienia.

83. Produkt powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu sprawdzenia charakteru, cech i funkcjonalności produktu nie wykracza poza zwyczajowe korzystanie z produktu. Konsument powinien zwrócić produkt w takim składzie jakościowym jaki i ilościowym w jakim go otrzymał.

84. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

85. W przypadku zakupu produktów jednorazowych, konsument ma prawo do zwrotu towaru tylko w przypadku, gdy produkt zwrócony jest w stanie nie zmienionym, a jego opakowanie nie zostało otwarte.

86. W przypadku zakończenia terminu ważności konsument traci prawo do zwrotu towaru.

87. Meden-Inmed zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności oprócz kosztów dostawy, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Meden-Inmed otrzymał zwrócony produkt przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy - Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

88. Zwrot płatności za zamówienie w pierwszej kolejności będzie realizowany za pomocą takiego samego środka płatniczego przez jaki było opłacone zamówienie. Istnieje możliwość zmiany środka płatności na wyraźne życzenie klienta.

89. Zwrot płatności zostanie dokonany na konto bankowe wskazane w formularzu odstąpienia od umowy przez klienta.

90. Meden-Inmed może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu dostarczenia Meden-Inmed zakupionego towaru.

91. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, proszę odesłać produkt na adres Meden-Inmed sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75 - 847 Koszalin niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Meden-Inmed o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca - Konsument odeśle produkt przed upływem 14 dni. Po przekroczeniu tego terminu odstąpienie od umowy uważa się za nie zawarte.

92. Zwracany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę - Konsumenta produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. produkt powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. instrukcja użytkowania) oraz w miarę możliwości z dowodem sprzedaży (faktura).

93. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez kupującego, Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru. Meden-Inmed nie odbiera kierowanych do spółki przesyłek odesłanych za pobraniem, a także nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione w związku z takimi paczkami.

94. Konsument lub Przedsiębiorca - Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

95. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Meden-Inmed nie przysługuje w przypadku umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy - Konsumenta, oraz konsumentowi, zgodnie z ustawą o Prawach Konsumenta art. 38 punkt 2. który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy - Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, w której Konsument lub Przedsiębiorca - Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument lub Przedsiębiorca - Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy - Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, zawartej w drodze aukcji publicznej.

XI. Reklamacje

96. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub przedsiębiorcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu i szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym Kupującemu na bezpośrednie żądanie.

97. Meden-Inmed zobowiązany jest dostarczyć rzecz wolną od wad.

98. Meden-Inmed odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

99. Zgłoszenie można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail o tytule „Reklamacja [nr zamówienia]" na adres: sklep@meden.com.pl, telefonicznie pod numerem +48 94 347 10 57, wypełniając formularz kontaktowy na stronie Meden-Inmed lub wysyłając je na adres: Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75 - 847 Koszalin.

100. W zgłoszeniu niezgodności produktu z umową Konsument powinien podać swoje dane (imię, nazwisko, adres do korespondencji) numer dowodu zakupu (faktury VAT) z oznaczeniem numeru zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji.

101. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Meden-Inmed niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Meden-Inmed lub konsument wyraził chęć zakupu rzeczy z wadą i był tego świadomy.

102. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

103. Meden-Inmed w terminie 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do zgłoszonych żądań Kupującego poinformuje go sposobie dalszego postępowania w sprawie zgłoszonej reklamacji terminie 14 dni od jej otrzymania. Jeżeli Meden-Inmed nie ustosunkuje się do zgłoszonego żądania terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

104. Meden-Inmed odpowiada za niezgodność produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przez Kupującego przed upływem dwóch lat od wydania tego produktu Kupującemu. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.

105. Konsument niebędący Konsumentem lub Przedsiębiorcą - Konsumentem ma prawo do zgłoszenia reklamacji zakupionego produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny.

106. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr/.

XII. Ochrona danych osobowych

107. Meden-Inmed zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późniejszymi zmianami). Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Meden-Inmed oraz podmioty, którym Meden-Inmed zleca czynności niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy zawartej z konsumentem.

108. Konsument ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich zmiany lub poprawiania oraz do zgłoszenia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania. Konsument oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz że są jego danymi osobowymi.

109. Meden-Inmed przetwarza udostępnione przez Kupującego dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania i wykonywania umów zawartych z Konsument poprzez Sklep.

110. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Kupującego może uniemożliwić dokonanie przez Kupującego zakupów w Sklepie.

111. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się na stronie internetowej sklep.meden.com.pl w zakładce Polityka Prywatności.

112. Meden-Inmed stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików "cookies" określa akapit Cookies zamieszczony na stronie internetowej sklep.meden.com.pl w zakładce "Polityka Prywatności".

XIII. Dane kontaktowe

113. Klienci mogą kontaktować się z Meden-Inmed za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie sklep.meden.com.pl, telefonicznie pod numerem +48 94 347 10 57, fax: +48 94 347 10 40 lub za pośrednictwem poczty e-mail: sklep@meden.com.pl.

114. Wszystkie dane kontaktowe znajdują się także na stronie internetowej sklep.meden.com.pl w zakładce "Kontakt".

XIV. Postanowienia końcowe

115. Konsument potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy z Meden-Inmed.

116. Na żądanie Kupującego Meden-Inmed jest zobowiązany do wyjaśnienia znaczenia poszczególnych postanowień Regulaminu lub umowy.

117. Meden-Inmed zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z przyczyn prawnych, organizacyjnych czy technicznych. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania. Zamówienia złożone przed datą opublikowania zmienionego Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień jego poprzedniej wersji.

118. Wszystkie produkty, teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronie internetowej sklep.meden.com.pl są własnością Meden-Inmed i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku (tj. 17 maja 2006 roku) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku (tj. 17 września 2013 roku) prawo własności przemysłowej. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów, wyłącznie sposób zgodny niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

119. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, ustawy dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

120. Wszelkie spory wynikające pomiędzy Meden-Inmed a Konsumentem będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe zgodnie z przepisami o właściwości miejscowej.

121. Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do pozasądowego trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, tj. uokik.gov.pl, w zakładce Konsumenci/Dla konsumentów/Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich.

122. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 02.01.2023 roku.

123. Regulamin archiwalny ważny do 31.12.2022.


Załącznik numer 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

Pobierz - wersja pdf

Pobierz - wersja docx

FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU:

Pobierz - wersja docx

Pobierz - wersja pdf

Loading...