§ 1. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie sprzedaży produktów outletowych w Sklepie Internetowym oznaczają:

1. Produkt outletowy w „stanie doskonałym” - Produkt wolny od wad wraz z kompletnym wyposażeniem, którego oryginalne opakowanie mogło zostać uszkodzone. Produkt może posiadać wcześniejszą datę produkcji.

2. Produkt outletowy w „stanie bardzo dobrym” - Produkt podemonstracyjny użytkowany na pokazach, noszący ślady ekspozycyjne albo krótkotrwałej eksploatacji, typu: odbarwienia, rysy, drobne uszkodzenia niewypływające na funkcjonalność, w pełni sprawny funkcjonalnie wraz z kompletnym wyposażeniem. Produkt może posiadać wcześniejszą datę produkcji.

3. Produkt outletowy w „stanie dobrym” - Produkt szkoleniowy, noszący ślady normalnego użytkowania, posiada ślady typu: odbarwienia, rysy, większe uszkodzenia niewypływające na funkcjonalność. Produkt sprawny funkcjonalnie może posiadać nie kompletne wyposażenie oraz wcześniejszą datę produkcji.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin sprzedaży Produktów outletowych w Sklepie Internetowym określa zasady nabywania Produktów outletowych w Sklepie Internetowym.

2. O ile z Regulaminu sprzedaży Produktów outletowych w Sklepie Internetowym nie wynika inaczej do Produktów, w szczególności do Zamówień i Umów sprzedaży Produktów outletowych stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczącego Produktów.

§ 3. Umowy sprzedaży Towarów outletowych

1. W ramach jednego Zamówienia można zawrzeć Umowę sprzedaży dla Towarów outletowych w „stanie doskonałym”, Towarów outletowych w „stanie dobrym”, Towarów outletowych w „stanie dostatecznym” oraz produktów w rozumieniu ogólnego regulaminu sklepu.

2. Do uiszczenia ceny za Towary outletowe nie stosuje się następujących sposobów płatności: rabatów (kodów rabatowych), bonusów, programów lojalnościowych Usługodawcy i/lub współpracujących z Usługodawcą.

3. Zamówione Towary outletowe mogą zostać dostarczone na wskazany przez Klienta adres, na terenie Polski.

§ 4. Rękojmia i Gwarancja

1. Produkty outletowe w „stanie doskonałym” są wolne od wad.

2. Produkty outletowe w „stanie bardzo dobrym” nie są wolne od wad i posiadają wady rodzajowo zdefiniowane w art. I.2. Regulaminu sprzedaży Produktów outletowych w Sklepie Internetowym.

3. Produkty outletowe w „stanie dobrym” nie są wolne od wad i posiadają wady rodzajowo zdefiniowane w art. I.3. Regulaminu sprzedaży Produktów outletowych w Sklepie Internetowym.

4. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada, jeżeli Produkt outletowy ma wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą KC, z tym, że wymiana Produktów outletowych w „stanie doskonałym” następuje na inne, takie same co do gatunku Produkty w „stanie doskonałym”, a wymiana Produktów outletowych w „stanie dobrym” możliwa jest na inne, takie same co do gatunku Produkty w „stanie dobrym”, o ile są dostępne lub ich wymiana nie powoduje nadmiernych kosztów. Wymiana Produktów outletowych na takie same co do gatunku możliwa jest po wcześniejszej dopłacie różnicy pomiędzy ceną reklamowanego Produktu outletowego, a ceny Produktu, na jaki Produkt outletowy ma zostać wymieniony.

§ 5. Postanowienia przejściowe i końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie sprzedaży Produktów outletowych w Sklepie Internetowym stosuje się Regulamin oraz odpowiednio przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy KK, Ustawy KC, Ustawy DE.

2. Zmiany Regulaminu sprzedaży Produktów outletowych w Sklepie Internetowym następują w takim samym trybie i zakresie jak zmiany Regulaminu.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 stycznia 2023 r.

Loading...