§ 1. Definicje

1. Organizator - Meden-Inmed Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000047240, której nadano numer identyfikacyjny NIP 669-225-55-63, o kapitale zakładowym w wysokości 1 382 400,00 zł

2. Produkt promocyjny - jeden z modeli produktów oferowanych przez Organizatora, wskazanych na stronie https://sklep.meden.com.pl/1470-terapia-kregoslupa

3. Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, dokonująca zakupu produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 KC (Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

4. Strona internetowa - strona WWW o adresie https://sklep.meden.com.pl/1470-terapia-kregoslupa utrzymywana przez Organizatora w celu bieżącej obsługi promocji oraz komunikacji z Uczestnikiem w sprawach dotyczących promocji, której domena główna wskazuje na sklep internetowy, w ramach którego prowadzona jest promocja.

5. Koszyk - podstrona Sklepu Internetowego Organizatora, dostępna pod adresem: https://sklep.meden.com.pl/koszyk

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 2023-06-29, godz. 00:01 do dnia 2023-07-29, godz. 23:59 lub do wyczerpania zapasów Produktów promocyjnych zgodnie z § 4 ust. 1 niniejszego regulaminu.

§ 3. Zasady promocji

1. Uczestnictwo w promocji "Terapia kręgosłupa" jest dobrowolne.

2. W celu skorzystania z promocji "Terapia kręgosłupa" Uczestnik powinien podjąć poniższe działania:

a) wejść na stronę https://sklep.meden.com.pl/1470-terapia-kregoslupa;

b) dodać produkt objęty promocją do koszyka korzystając z przycisku „Dodaj do koszyka”;

c) sfinalizować zamówienie zgodnie z procedurą przyjętą w Sklepie Internetowym

3. Z udziału w Akcji Promocyjnej wyłączona jest osoba, która dokonała zakupu produktu za pośrednictwem serwisu www.allegro.pl lub erli.pl. Takiej osobie nie przysługuje status Uczestnika, a produkt zakupiony w ten sposób nie jest objęty promocją "Terapia kręgosłupa".

§4 Ograniczenia akcji promocyjnej

1. Liczba egzemplarzy Produktów promocyjnych dostępnych w niniejszej promocji jest ograniczona. Informacja o dostępności Produktu promocyjnego udostępniana jest na stronie internetowej Sklepu www.sklep.meden.com.pl

2. Nie udziela się dodatkowych rabatów w przypadku zakupu Produktów promocyjnych.

3. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia, ze skutkiem natychmiastowym, Uczestnika z udziału w promocji "Terapia kręgosłupa", w przypadku nieuczynienia przez Uczestnika zadość postanowieniom niniejszego Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach Uczestnika sprzecznych z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami w sklepie internetowym www.sklep.meden.com.pl

§ 5 Reklamacje i zwrot towaru

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane przez Uczestników:

a) pisemnie na adres siedziby Organizatora: Meden-Inmed sp. z o.o., Wenedów 2, 75-847 Koszalin, lub

b) elektronicznie na adres: sklep@meden.com.pl

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikowi w nieprzekraczanym terminie 14 dni od daty zakończenia biegu Akcji Promocyjnej danego produktu.

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer zamówienia, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis stanu faktycznego i wskazanie przyczyny reklamacji wraz z datą wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni, od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

5. Uczestnikowi, który dokonał zakupu Produktu objętego Akcją Promocyjną przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania produktu objętego Akcją Promocyjną, zgodnie z zasadami Regulaminu Sklepu Internetowego Organizatora, dostępnego pod adresem https://sklep.meden.com.pl/strona/3-regulamin.

§ 6. Zawieszenie funkcjonowania Sklepu Internetowego lub promocji "Terapia kręgosłupa"

1. Organizator czyni wszelkie starania celem zapewnienia niezakłóconego dostępu do promocji "Terapia kręgosłupa".

2. Organizatorowi przysługuje jednak prawo do przerwania lub zawieszenia promocji "Terapia kręgosłupa":

a) wystąpienia awarii lub błędu logicznego w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego lub promocji "Terapia kręgosłupa", skutkującego w szczególności brakiem dostępności danego produktu objętego promocją "Terapia kręgosłupa";

b) wystąpienia awarii lub zniszczenia infrastruktury informatycznej Organizatora lub jej części;

c) podjęcia przez osoby trzecie działań zmierzających lub skutkujących zakłóceniem działania promocji "Terapia kręgosłupa" (w tym ataki DDoS);

d) prowadzenia prac konserwacyjnych lub innych, zmierzających do modyfikacji Sklepu Internetowego, promocji "Terapia kręgosłupa" lub infrastruktury związanej lub zapewniającej ich funkcjonowanie i stabilność;

e) działania siły wyższej, skutkującej zaburzeniem funkcjonowania Sklepu Internetowego lub promocji "Terapia kręgosłupa";

f) konieczności wdrożenia nowych instytucji lub dopasowania treści Sklepu Internetowego lub promocji "Terapia kręgosłupa" do wymogów zawartych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

3. Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek świadczenie zastępcze w przypadku zawieszenia funkcjonowania Sklepu Internetowego lub promocji "Terapia kręgosłupa":, o którym mowa powyżej.

§ 7. Dane osobowe

1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO) (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1) Organizator informuję, iż:

a) jest administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika w Sklepie Internetowym podczas dokonywania zamówienia na produkt objęty promocją "Terapia kręgosłupa";

b) dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowej realizacji promocji "Terapia kręgosłupa", w tym w celu dostarczenia produktu oraz w związku ze sprawozdawczością podatkową i księgową;

c) przetwarzanie danych osobowych Uczestnika obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowanie, usunięcie. Przetwarzane są dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail adres zamieszkania oraz numer telefonu Uczestnika;

d) przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora odbywa się na zasadach określonych w Polityce Prywatności Organizatora, dostępnej pod adresem https://sklep.meden.com.pl/strona/5-polityka-prywatnosci-wykorzystywania-plikow-cookies

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest w Sklepie Internetowym na podstronie https://sklep.meden.com.pl/strona/90-regulamin-promocji-terapia-kregoslupa oraz w siedzibie Organizatora.

2. Wszelkie informacje o promocji "Terapia kręgosłupa" zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter informacyjny.

3. Przed przystąpieniem do promocji "Terapia kręgosłupa" Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w promocji "Terapia kręgosłupa". Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora.

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu sklepu internetowego Organizatora (dostępnego w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://sklep.meden.com.pl/strona/3-regulamin) oraz przepisy prawa polskiego.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia na stronie https://sklep.meden.com.pl/strona/90-regulamin-promocji-terapia-kregoslupa.

Loading...