Fundusz Medyczny

Fundusz Medyczny

Fundusz Medyczny to mechanizm finansowy ustanowiony na mocy ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. poz. 1875), który powstał z inicjatywy Prezydenta RP, we współpracy z Ministrem Zdrowia.

 1. profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych i chorób rzadkich;
 2. infrastruktury ochrony zdrowia wpływającej na jakość i dostępność oraz bezpieczeństwo udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
 3. dostępu do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej;
 4. rozwoju systemu opieki zdrowotnej przez koncentrację działań wokół pacjenta i jego potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości życia pacjentów i ich rodzin;
 5. świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18 roku życia;
 6. świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju.

Fundusze unijne

Wsparcie sektora medycznego w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności

Z przyjemnością informujemy iż kolejna transza dofinansowań unijnych pozwala na wykorzystanie funduszy unijnych na potrzeby inwestycji w szpitalach i placówkach rehabilitacyjnych.

Służymy Państwu naszym kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, a nasi Przedstawiciele udzielą Państwu niezbędnych informacji na temat możliwości zakupu sprzętu objętego dofinansowaniem ze środków unijnych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą urządzeń do rehabilitacji kwalifikujących się do programu.

Na wszelkie pytania z przyjemnością odpowiedzą Przedstawiciele w Państwa regionie.

Poniżej przedstawiamy informację na temat nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027

Perspektywa Finansowa UE 2021-2027

Podział programów Unii Europejskiej w nowej perspektywie:

- ogólnopolskie programy operacyjne, które będą dostępne, jeśli chodzi o poziom krajowy,

 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS),
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG),
 • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS),
 • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC).

oraz funduszy regionalnych, oddzielnych dla każdego województwa.

 • Fundusze Europejskie dla 16 województw,
 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).

Największe finansowanie, bo aż 25 miliardów euro przypada w udziale programowi FEnIKS. Zajmie się on projektami dużymi, jeśli chodzi o wartość dofinansowania i wielkość przedsięwzięcia. W przypadku podmiotów ochrony zdrowia mielibyśmy w przypadku tego programu do czynienia z projektami dot. infrastruktury szpitali czy innych instytucji ochrony zdrowia o zasięgu ogólnopolskim.

Kolejny program – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki FENG to następca Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W jego przypadku przedsiębiorcy we współpracy z instytutami badawczymi realizują przedsięwzięcia innowacyjne. Tematyka tych projektów opiera się o tzw. inteligentne specjalizacje.

FERS z kolei pozwala uzyskać dofinansowanie na szkolenia, podnoszenie kompetencji pracowników czy też profilaktykę zdrowotną.

Program FERC, jako następca Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, pozwala dalej na podłączanie podmiotu ochrony zdrowia do Internetu szerokopasmowego, finansuje świadczenie e-usług dla obywateli oraz – co jest nowością – zapewnia finansowanie zabezpieczeń dot. cyberbezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście odpowiedniego zabezpieczenia danych pacjentów.

Z kolei w poszczególnych Programach Regionalnych skierowanych dla 16 województw zawarte są odrębne cele umożliwiające finansowanie inwestycji w zakresie rozbudowy, wyposażenia w sprzęt i unowocześnienie placówki rehabilitacji. Ponieważ programy te są obecnie na różnych etapach przygotowania, gdy tylko zostaną zatwierdzone zamieścimy listę dedykowanych działań.

Programy Ministerstwa Zdrowia

Program Dostępność Plus 2018-2025

Program Dostępność Plus dla zdrowia stanowi część rządowego Programu Dostępność Plus, który kompleksowo obejmuje obszar dostępności w Polsce. Celem Programu Dostępność Plus jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług i możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób ze szczególnymi potrzebami.

Program koncentruje się na poprawie dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej i organizacyjnej placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz szpitali. Uzyskają one wsparcie m. in. na wyposażenie w sprzęt ułatwiający komunikację (z osobą niesłyszącą, z osobą z zaburzeniami mowy), szkolenia, dostosowanie stron internetowych czy swobodne poruszanie się (oznaczenia, podjazdy, windy).

Zakładane jest wsparcie 250 placówek POZ oraz 50 szpitali w całej Polsce. Przejdą one audyt a następnie zrealizują projekt pod kątem poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dodatkowo pracownicy tych podmiotów zostaną przeszkoleni z komunikacji z tymi osobami.

Zmiany obejmą też zasady obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami, np. poprzez wsparcie osoby niewidomej asystentem, czy wyjaśnienie procedury medycznej prostym językiem przed wyrażeniem zgody na zabieg.

https://zdrowie.gov.pl/dostepnosc

Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO) 2020-2030

NSO to program wieloletni na lata 2020-2030 wprowadzający kompleksowe zmiany w polskiej onkologii.

Aby poprawić sytuację polskich pacjentów oraz lekarzy zajmujących się diagnostyką i terapią w onkologii, Strategia koncentruje się na 5 obszarach, z których ostatni skoncentrowany jest na działaniach inwestycyjnych w infrastrukturę placówek medycznych:

 1. Inwestycje w kadry medyczne
 2. Inwestycje w edukację dotyczące stylu życia
 3. Inwestycje w pacjenta
 4. Inwestycje w naukę i innowacje
 5. Inwestycje w system opieki onkologicznej
  1. wdrożenie Krajowej Sieci Onkologicznej
  2. utworzenie podmiotów wyspecjalizowanych w diagnostyce i leczeniu wybranych nowotworów
  3. zapewnienie najwyższej jakości standardów diagnostyki i leczenia dla wszystkich pacjentów onkologicznych
  4. zwiększenie dostępu do nowoczesnej aparatury medycznej
  5. poprawa infrastruktury szpitali
  6. rozwój opieki rehabilitacyjnej, paliatywnej i hospicyjnej
  7. poprawa jakości życia pacjentów onkologicznych
  8. prawo do życia bez bólu dla wszystkich pacjentów onkologicznych
  9. uruchomienie Narodowego Portalu Onkologicznego

Źródłem finansowania działań przewidzianych w Strategii jest budżet państwa. Planowane nakłady na realizację zadań wynikających ze Strategii zaplanowane na lata 2020-2030 wynoszą 5 mld 100 mln zł.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/narodowa-strategia-onkologiczna

Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032

Nowa odsłona i kontynuacja Programu POLKARD

Program stanowi reformę polskiej kardiologii, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej, angiologii, neurologii i innych dziedzin pokrewnych związanych z ChUK, skupiając działania w pięciu głównych obszarach, kluczowych dla uzyskania efektu synergii oraz poprawy wskaźników epidemiologicznych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Planowane nakłady z budżetu państwa na realizację działań przewidzianych w ramach Programu:

 1. 24 mln zł w 2022 r.;
 2. 270 mln zł rocznie w latach 2023–2032, w tym nie więcej niż:
 • 10 mln zł na inwestycje w kadry;
 • 25 mln zł na inwestycje w edukację, profilaktykę i styl życia;
 • 45 mln zł na inwestycje w pacjenta;
 • 40 mln zł na inwestycje w naukę i innowacje;
 • 150 mln zł na inwestycje w system opieki kardiologicznej.
https://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Kardiologia/Narodowy-Program-Chorob-Ukladu-Krazenia-na-lata-2022-2032-Ministerstwo-Zdrowia-odnioslo-sie-do-uwag,237845,1014.html
Loading...